Sherbimet Tona

Studio Ligjore "VISHAJ" ofron përfaqësim ligjor në të gjitha nivelet e gjykimit në juridiksionin kombëtar ( Gjykatat e Shkallës së Parë dhe të Apelit në të gjithë Republikën e Shqipërisë, Gjykatën e Lartë dhe Gjykatën Kushtetuese) dhe përfaqësim në Gjykatën Europiane per te Drejtat e Njeriut. Shqyrtojme ceshtje:

  • Penale
  • Civile
  • Familajre
  • Tregtare
  • Administrative